Precizari mod de calcul a taxelor si impozitelor locale aferente anului 2016, la Turda (P)

Precizari mod de calcul a taxelor si impozitelor locale aferente anului 2016, la Turda (P)
Faţa de ştirile apărute în mass-media cu privire la nivelul impozitelor şi taxelor aplicabile în Municipiul Turda în anul 2016, dorim să aducem la cunoştinţa opiniei publice că propunerile făcute cu privire la impozitele şi taxele locale aplicabile în anul 2016 în Municipiul Turda nu aduc nici un fel de majorare faţă de anul 2015, în afara celor rezultate din prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

COMUNICAT cu privire la informaţiile apărute în publicaţia Capital, articolul ,,Top 10 localităţi cu cele mai mari impozite"

Faţa de ştirile apărute în publicaţia Capital, articolul ,,Top 10 localităţi cu cele mai mari impozite" dorim sa facem următoarele precizări:

1.Cota de 0,30% apărută în tabelul: ,,Top 10 Localităţi cu cele mai mari impozite pentru clădirile rezidenţiale" se referă la impozitarea clădirilor rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice.

Conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal: ,,Clădire rezidenţială = construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;"

Faţă de definiţia prezentată, la persoane juridice, vor intra în această categorie doar locuinţele de serviciu aflate în partimoniul persoanelor juridice.

2. Odată clarificat acest aspect, dorim să precizăm faptul că în anul 2015, toate clădirile aflate în patrimoniul persoanelor juridice au fost impozitate cu o cota de 1,5 % aplicată la valoarea de inventar a clădirilor.

Exemplu:

În acest caz, dacă o societate are o locuinţă de serviciu cu valoare de inventar egală cu 160.000 lei, achiziţionată sau evaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă:

a) Datora în 2015 impozit pe clădire în cuantum de 2.400 lei ( 160.000 lei x 1,5%)

b) Va datora în 2016 impozit pe clădire în cuantum de 480 lei (160.000 lei x 0,3%), dacă vom merge cu cota de 0,3%.

Din exemplul prezentat rezultă o scădere de 5 ori a impozitului aferent unei clădiri rezidenţiale la persoane juridice în anul 2016 faţă de

3. În cazul persoanelor fizice cota propusă este de 0,1%. Nivelul prevăzut de art. 457 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru clădirile rezidenţiale aparţinând persoanelor fizice este între 0,08% şi 0,2%.

Precizăm faptul că şi în anul 2015 cota de impozitare a fost tot 0,1%.

COMUNICAT cu privire la noutăţile aduse de Legea NR. 227/2015 privind codul fiscal şi cu privire la impozitele şi taxele locale aplicabile în municipiul Turda în anul 2016.

Titlul IX al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal stabileşte cadrul legal privind impozitele şi taxele care sunt venituri ale bugetelor locale, contribuabilii care au obligaţia să plătească aceste impozite şi taxe, modul de calcul şi de plată a acestora, procedura de modificare a acestor impozite şi taxe.

Cadrul legal de administrare a impozitelor şi taxelor locale obligatorii reglementate de prezentul cod este stabilit prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: 

Dorim pe această cale să aducem la cunoştinţa contribuabililor din Municipiul Turda care sunt principalele modificări aduse de codul fiscal.

În înţelesul noului cod fiscal, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

Clădire rezidenţială= construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentrulocuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii: 

Clădire nerezidenţială = orice clădire care nu este rezidenţială;

Clădire cu destinaţie mixtă = clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial

Clădire-anexă= clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea.

I. ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE:

Principalele modificări aduse de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal în cazul persoanelor fizice sunt: 

- majorarea normei în lei/mp de clădire, ceea ce va conduce la majorarea valorii de impozitare a clădirilor (majorare cu 7%);

- majorarea coeficientului de transformare a suprafeţei utile în suprafaţă construită desfăşurată de la 1,2 la 1,4 majorare care va influenţa de asemenea valoarea de impozitare a clădirii în sensul creşterii cu 16,66% ( la blocuri şi clădirile care nu pot fi măsurate pe contorul exterior. 

- condiţionarea modului de calcul a impozitului pe clădiri, în cazul clădirilor nerezidenţiale, de evaluarea acestora la interval de 5 ani;

- impozitarea suprafeţelor de teren ocupate de construcţii;

- impozitarea cu norma în lei/mp. corespunzătoare terenului ,,curţi construcţii" a suprafeţelor de până la 400 mp., indiferent de destinaţia terenului;

- impozitarea şi scăderea de la impozitare în cazul vânzării/cumpărării pe parcursul unui an se va face cu data de 1 ianuarie a anului următor. Deci dacă la 31 decembrie 2015 eraţi proprietarul unei case, al unui teren sau al unui mijloc de transport pe care le vindeţi în data de 03 ianuarie 2016, veţi fi obligat la plata impozitului pe întreg anul 2016. 

- eliminarea cotelor de majorare ( 65%, 150%, 300%) care se aplicau clădirilor persoanelor cu mai multe proprietăţi.

A. In cazul impozitului pe cladiri

1. La persoanele fizice care deţin doar clădiri rezidenţiale impozitul pe clădiri pentru anul 2016 va fi influenţat:

- doar de creşterea cu 7% a valorii de impozitare a clădirilor în cazul caselor;

- cu 7% plus 16,66%, adică cu 23,66% la cei de la blocuri, unde coeficientul de transformare a suprafeţei utile în suprafaţă construită desfăşurată s-a modificat de la 1,2 la 1,4.

2. Persoanele fizice care deţin clădiri nerezidenţiale

Dorim să precizăm că persoanele care deţin în proprietate clădiri nerezidenţiale (clădiri în care se desfăşoară activităţi economice, care includ: spaţii comerciale, birouri de avocatură, birouri notariale, spatii de cazare a turiştilor, cabinete medicale, frizerii, cosmetică, săli de sport private, etc) au obligaţia de a depune declaraţii până la 31.03.2016 la Primăria Turda, Direcţia Impozite şi Taxe Locale, Serviciul Constatare, Impunere, Control.

În vederea depunerii declaraţiilor menţionate mai sus, proprietarii persoane fizice ale căror clădiri nerezidenţiale sunt achiziţionate sau construite anterior datei de 31.12.2010 (5 ani anteriori anului anului de referinţă 2016), vor trebui să le reevalueze, deoarece în caz contrar impozitul se va calcula prin aplicarea unei cote de 2% la valoarea de impozitare a clădirii. Daca sunt reevaluate sau construite în intervalul de 5 ani anteriori anului fiscal de referinţa, cota de impozitare (în cazul municipiului Turda) va fi 0,2% aplicată la valoarea clădirii rezultată din raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat. 

Exemplu: luăm o cladire nerezidenţială în suprafaţă construită desfăşurată de 62,74 mp. 

-  Daca e reevaluata la valoarea de 202.087 lei se va datora un impozit de 404

lei/an (202.087 lei x 0,2%=404 lei)

- Pentru aceeaşi cladire nerezidenţiala nereevaluată cu o valoare de impozitare tot de 202.087 lei, se va datora un impozit de 4.042 lei /an (202.087 lei x 2%= 4.042 lei).

B. În cazul impozitului pe teren

-  în cazul unei cotei-parti de teren de 17,3 mp. aferenta unui apartament situat într-un bloc din zona B, impozitul pe teren va fi ( la nivelul Municipiului Turda) de 7,29 lei/an ( 17,3 mp.x 0,4215 lei/mp=7,29 lei/an).

- în cazul unui teren de 400 de mp aferent unei case din zona B, impozitul va fi 168,6 lei/an ( 400 mp. x 0,4215 lei/mp=168,6 lei /an) indiferent de destinaţia reală a terenului (curte, arabil, livada, paşune etc)

În concluzie dacă acest teren pâna la 31.12.2015 era împărţit în 200 mp. curte şi 200 mp. grădină:

- în anul 2015 se datora impozit 106,68 lei/an ( 200 mp. x 0,5269 lei/mp= 105 lei, plus 200 mp.x 0,0021 x4= 1,68 lei);

- în anul 2016 se va datora 168,6 lei/an ( 400 X 0,4215 lei/mp).

II. ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE1.

Impozitul pe clădiri

- Vor fi descreşteri în cazurile în care societăţile comerciale deţin clădiri rezidenţiale (folosite ca locuinţă).

În acest caz, spre exemplu daca o societate are o locuinţă de serviciu cu valoare de inventar egala cu 160.000 lei, achiziţionată sau evaluata în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţa:

a) Datora în 2015 impozit pe clădire în cuantum de 2.400 lei ( 160.000 lei x 1,5%)

b) Va datora În 2016 impozit pe clădire în cuantum de 480 lei ( 160.000 lei x 0,3%), daca vom merge cu cota de 0,3%. Aceasta cota înglobează deja o majorare de 50%.

- Vor fi descreşteri şi în cazul clădirilor nerezidenţiale nereevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, sau în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.

a) În anul 2015 impozitul pentru clădirile nereevaluate în ultimii 3 ani anteriori

b) În anul 2016 impozitul în ambele cazuri se va determina prin aplicarea cotei anului fiscal de referinţă se calcula prin aplicarea cotei de 10% la valoarea de inventar (ex. 10.000 lei X 10%=1.000 lei impozit).

În anul 2015 impozitul pentru clădirile nereevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă se calcula prin aplicarea cotei de 30% la valoarea de inventar (ex. 10.000 lei X 30%=3.000 lei impozit). de 5% la valoarea de inventar (ex. 10.000 lei X 5%=500 lei)

Scăderile faţă de anul 2015 vor fi:

-200% în primul caz;

-600% în al doilea caz

- În cazul celorlalte clădiri impozitul va rămâne nemodificat, daca vom merge cu cota de 1,5%. Aceasta cota înglobează deja o majorare de 15%.

2. Impozitul pe teren

Impozitul pe teren va creşte prin efectul legii, prin impozitarea suprafeţelor ocupate de construcţii. Creşterea va fi diferită în funcţie de suprafaţa ocupată de construcţii a fiecărei societăţi.

Exemple

O societate are în proprietate 104.423 mp. de teren, în zona B. din care ocupat de clădiri 15.465 mp.

a) în anul 2015 datora 46.872 lei impozit teren (104.423mp.-15.465 mp. = 88.958 mp. X 0,5269 lei/mp = 46.872 lei).

b) în anul 2015 va datora 55.020 lei impozit teren(104.423 mp. X 0,5269 lei/mp=55.020 lei/an.).

 

 

Loading...
Comenteaza